Boracay Scuba
Dive with the Best
 

Boracay Scuba Boracay

T?ng quan 

scuba diving boracay scuba

Scuba Boracay n?m ? phía b?c (thuy?n tr?m 1) c?a b?i bi?n cát tr?ng c?a h?n đ?o n?i ti?ng là v? trí hoàn h?o đ? b?t đ?u adventure.arn l?n k? năng l?n c?a b?n và xem ngo?n m?c c?a bi?n luôn đư?c đ?m b?o 

L?n H?c 

dive at boracay scuba

 • Khám phá l?n bi?n 

  Padi l?n bi?n 

  Open Water Diver 

  Cu?c phiêu lưu Diver 

  Advance nư?c m? 

  Kh?n c?p 1 Response 

  Rescue khóa h?c 

  Dive Th?c s? 

Dive Sites 

dive with boracay scubaidive pics of boracay scuba

 • Angol đi?m (thích h?p cho beginer, đ? sâu 5-12 mtrs.) 

  ?ng vét c?n H?i (thích h?p cho vi?c t?m ?ng và nư?c m? đ? sâu kho?ng 8-20 mtrs.) 

  Crocodile Island (phù h?p v?i đ? sâu beginer là 5-25 mtrs). 

  Sâu tư?ng (phù h?p v?i m?c t?m ?ng th? l?n có kinh nghi?m 30-70 mtrs.) 

  Yapak (phù h?p v?i m?c t?m ?ng th? l?n có kinh nghi?m 30-70 mtrs.) 

  Hôm th? Sáu Rock (phù h?p v?i đ? sâu beginer là 18 mtrs.) 

  Wreck Camia II (phù h?p v?i m?c t?m ?ng các th? l?n có kinh nghi?m 25-28 mtrs.) 

Đ?n t?: 

N?m ? phía b?c (thuy?n tr?m 1) 

 

Gi?i Boracay (Boracay Scuba) 

Khi b?n đi du l?ch qua 7.107 h?n đ?o c?a Philippines, b?n s? t?m th?y phong c?nh thiên nhiên tuy?t đ?p như Boracay (Scuba Boracay), nó không ph?i là khó khăn nhưng có m?t h?n đ?o n?i b?t nhưng Boracay (Scuba Boracay). Boracay (Boracay Scuba), b?n có th? t?m th?y b?t talc tr?ng kéo dài b?n km b?i bi?n cát, bi?n xanh màu ng?c lam và phong c?nh l?ng m?n. Boracay (Scuba Boracay) n?m trên m?i phía tây b?c c?a đ?o Panay và có th? đ?t đư?c ch? b?ng thuy?n. Do v? đ?p t? nhiên c?a nó, là h?n đ?o c?a Boracay (Scuba Boracay) là m?t b?i bi?n hàng đ?u ? châu Á. Boracay (Scuba Boracay) c?n đư?c g?i là c?a ng? thiên đư?ng. 

Hai (2) km ngoài khơi m?i phía tây b?c c?a đ?o Panay trong khu v?c Visayan phương Tây c?a Vi?t Nam là Boracay (Scuba Boracay) đ?o c?a Philippines n?m kho?ng 345 km (200 d?m) v? phía nam Manila. Đó là chín km và tr?i r?ng trên 2,563.86 m?u Anh (1.038 ha). T?i th?i đi?m h?p nh?t c?a nó Boracay (Scuba Boracay) ch? có m?t km r?ng. Amihan và Habagat mùa th?i ti?t ? Boracay (Scuba Boracay) nói chung là mô h?nh th?i ti?t. Amihan có ngh?a là m?t cơn gió đông b?c mát m?, và Habagat có ngh?a là phía tây ho?c gió tây nam, gió mùa tây nam. Mùa Amihan đư?c đ?c trưng b?i nhi?t đ? trung b?nh, lư?ng mưa ít ho?c không có, và gió th?nh hành t? phía đông. Mùa Habagat đư?c đ?c trưng b?i th?i ti?t nóng và ?m, mưa l?n thư?ng xuyên, và gió m?t ph? bi?n t? phía tây. 

Amihan và Habagat mô h?nh theo mùa là vi?c chuy?n đ?i theo hư?ng gió mà là ch? s? chính ? Boracay (Scuba Boracay).Boracay (Scuba Boracay) s? đư?c trong các mô h?nh th?i ti?t Habagat cho ph?n c?n l?i c?a năm và các mô h?nh th?i ti?t Amihan t? đôi khi trong tháng Chín ho?c tháng Mư?i đ?n đôi khi tháng năm ho?c. Nh?ng ngày này có th? thay đ?i trong nh?ng năm cá nhân, m?c dù. 

B?o nhi?t đ?i có th? ?nh hư?ng Boracay (Boracay Scuba) t?i b?t k? th?i gian trong năm, nhưng nhi?u kh? năng đ? đư?c nh?n th?y trong mùa Habagat. Nhi?t đ? ban ngày trên Boracay (Scuba Boracay) thư?ng kho?ng 77-90 ° F (25-32 ° C) t? đ?u mùa Amihan vào tháng Hai ho?c tháng Ba, và tăng lên các 82-100 ° F (28-38 ° C ) t?m v?i s? kh?i đ?u c?a mùa Habagat. Trong th?i gian cơn b?o nhi?t đ?i ? Boracay (Scuba Boracay), nhi?t đ? có th? gi?m xu?ng dư?i 68 ° F (20 ° C). 

Ati b? t?c là nh?ng ngư?i đ?nh cư ban đ?u c?a Boracay (Scuba Boracay). Boracay (Scuba Boracay) đ? tr? thành m?t t?nh đ?c l?p vào ngày 25 Tháng Tư năm 1956 và m?t ph?n c?a t?nh Aklan. Du l?ch b?t đ?u phát tri?n ? Boracay (Scuba Boracay), và các h?n đ?o đ? tr? thành ph? bi?n v?i ba-lô trong nh?ng năm 1980 trư?c đây chưa đư?c khám phá nó đ? không đư?c cho đ?n nh?ng năm 1970. Boracay (Scuba Boracay) Đ?o là m?t b?o v? bí m?t nhi?u năm trư?c đây, h?u như possessively r?ng ch? có m?t ít ngư?i bi?t v? s? t?n t?i c?a nó. Khi m?t phi hành đoàn phim nư?c ngoài vô t?nh "phát hi?n" thiên đư?ng đ?o này, đó ch? là trong nh?ng năm 70. Nh?ng ngư?i khác đ? vi?t m?t cu?n sách, trong đó bao g?m rave đánh giá c?a Boracay (Scuba Boracay) thay đ?i t?c đ? c?a h?n đ?o là m?t bí m?t yên t?nh đ? cu?i cùng đư?c b?nh ch?n là có b?i bi?n đ?p nh?t th? gi?i. 

Boracay Boracay Scuba là m?t hi?n tư?ng k? t? khi Aklan cho nhi?u du khách đ?ng ngh?a Boracay (Boracay Scuba); trong th?c t?, nhi?u hơn n?a bi?t v? Boracay (Boracay Scuba) so v?i Aklan Vào mùa cao đi?m, m?t s? dân s? các Boracay Boracay Scuba đ?o c?a. có th? sưng lên đ?n 20.000 t? trên đ?o Boracay (Scuba Boracay) đư?c b? sung thêm m?t ti?n thư?ng cho các khách du l?ch di s?n m?t m?i. 

Đ?o Boracay (Scuba Boracay) dư?i s? ki?m soát hành chính c?a Cơ quan Du l?ch Philippine ph?i h?p v?i Chính ph? t?nh Aklan bao g?m các barangay Manoc-Manoc, Balabag, và Yapak (3 trong s? 17 barangay t?o nên các thành ph? c?a Malay ). 

H?n đ?o Boracay (Scuba Boracay) đ?n s? chú ? c?a qu?c t? trong nh?ng năm 1980 khi ba-lô châu Âu, ch? y?u là ti?ng Đ?c, đ? vi?t v? h?n đ?o b?nh d? trong vùng bi?n Nam Trung Qu?c m?c dù Boracay (Scuba Boracay) đư?c bi?t đ?n v?i ngư dân và m?t s? đ?t đai thu?c s? h?u c?a ngư?i không cư trú Các bánh m? ti?ng Anh trên các đ?o Boracay Scuba Boracay là m?t trong nh?ng cơ s? c?a du l?ch lâu đ?i nh?t c?a. Boracay Boracay Scuba có th? t? hào năm ? ngôi sao và sân golf cu?i c?a th?p niên 80, nhà c?n l?i nhi?u ngư?i đ? đư?c xây d?ng và c?a cu?i th? k? này. Nó đư?c b?nh ch?n là m?t trong nh?ng b?i bi?n t?t nh?t th? gi?i vào năm 1990 và m?t l?n n?a vào năm 1996 như b?i bi?n s? th? gi?i nhi?t đ?i. 

White Sand Beach là trung tâm thu hút c?a Boracay (Scuba Boracay), Boracay (Scuba Boracay) sư?n phía tây nam, m?t đá qu? c?a thiên nhiên tr?i dài kho?ng b?n cây s?, nơi mà h?u h?t 

Đá và b? d?ng nguy hi?m là ? phía đông b?c, đ?c bi?t là trong mùa mưa Boracay (Scuba Boracay) r?n san hô làm cho h?n đ?o m?t nh?y l? tư?ng off đi?m cho các th? l?n scuba nhi?t t?nh ho?c snorkelers. 

Th?c ph?m tươi bi?n có th? đư?c t?m th?y và có th? đư?c n?u ngay t?i đó ho?c đưa đ?n m?t trong nh?ng nơi ? và cho nh?ng ngư?i trên ngân sách n?n kinh t? đi Boracay talipapa (Scuba Boracay), ho?c Boracay (Scuba Boracay) m? c?a th? trư?ng. Boracay (Boracay Scuba ) Đ?o có nhi?u nhà hàng ph?c v? cho t?t c? các th? hi?u. Boracay (Scuba Boracay) có các trang thi?t b? cho th? thao dư?i nư?c, c?ng như bài h?c l?n bi?n và lư?t sóng gió. 

Du l?ch ? Boracay (Scuba Boracay) là lúc cao đi?m c?a nó trong mùa Amihan m?t ph?n do gió và ki?u th?i ti?t. Gió th?i th?nh hành t? Boracay đông (Boracay Scuba) trong Amihan. Các nư?c đi Boracay (Scuba Boracay) White Beach thư?ng là th?y tinh m?n. Đ?i trên các k?t thúc phía B?c và phía Nam c?a kênh Boracay đ?o Boracay Scuba và các gió mùa Amihan t? các phía đông c?a đ?o; Boracay Boracay Scuba Bulabog b?i bi?n trong các ph?n trung tâm c?a phía đông c?a h?n đ?o làm cho các r?n san hô, b?o v? vùng bi?n ngoài khơi b? bi?n mà l? tư?ng cho lư?t ván di?u lên máy bay / di?u lư?t sóng. Lo?i khách s?n sang tr?ng ngân sách và các ph?ng Spartan là s? lo?i ch? ? r?i rác kh?p nơi trên đ?o Boracay (Scuba Boracay). Cùng White Beach, v? trí thư?ng đư?c quy đ?nh c? th? liên quan đ?n Boracay (Scuba Boracay) tr?m thuy?n ba, m?c dù các tr?m không c?n ho?t đ?ng. Boracay (Scuba Boracay) Station 2 là g?n ? trung tâm c?a b?i bi?n, v?i Boracay (Scuba Boracay) Tr?m 1 và 3 tương ?ng kho?ng gi?a ch?ng đ? các thi?t b? đ?u cu?i phía b?c và phía nam đ?o Boracay (Scuba Boracay). Boracay (Scuba Boracay) khu v?c Station 3 là nơi mà h?u h?t các ch? ? r? hơn đư?c đ?t, trong khi Boracay (Scuba Boracay) Station 2 có ngh?a là cho nh?ng ngư?i mu?n đư?c trong v?ng g?n các quán bar. Boracay (Scuba Boracay) Tr?m 1, trong khi đó, là nơi b?n có th? t?m th?y ? cô l?p nhi?u hơn, cung c?p cho h?a b?nh và yên t?nh đ? nh?ng ngư?i t?m ki?m m?t th?i gian ngh? ngơi t? hành đ?ng đóng gói Boracay (Scuba Boracay) đêm c?nh b?nh thư?ng. 

Boracay (Scuba Boracay) ? đ?o t? đ?t giá r? đ?n sang tr?ng.M?i sang tr?ng và khu ngh? mát khách s?n m?t s? ti?n ph?t đ? Boracay ph?ng Suite (Scuba Boracay), Boracay (Scuba Boracay) riêng ph?ng, Boracay (Scuba Boracay) Tu?n trăng m?t ph?ng, Boracay (Scuba Boracay) đi?u hành ph?ng, Boracay (Scuba Boracay) Gia đ?nh Ph?ng, Boracay (Scuba Boracay) Superior ph?ng, Boracay (Scuba Boracay) Tiêu chu?n ph?ng, Boracay (Scuba Boracay) Ph?ng đôi, Boracay (Scuba Boracay) P. Ba ph?ng, Boracay (Scuba Boracay) Quadruple ph?ng, Boracay (Scuba Boracay) Ocean View ph?ng, Boracay (Boracay Scuba) Garden View ph?ng, Boracay (Scuba Boracay) Beachfront ph?ng, Boracay (Boracay Scuba) Bungalow H?nh Ph?ng, Boracay (Scuba Boracay) Aircon ph?ng, Boracay (Scuba Boracay) Fan ph?ng, Boracay (Scuba Boracay) k? túc xá ph?ng, Boracay ( Scuba Boracay) thoáng qua ph?ng, Boracay (Scuba Boracay) Backpacker ph?ng, Boracay (Scuba Boracay) Ph?ng b?p, Boracay (Scuba Boracay) nhà và b?t k? lo?i ti?n nghi ch? t?o. Boracay (Scuba Boracay) giá th?i k? cao đi?m là kho?ng th?i gian du l?ch l?n (thư?ng là bao g?m c? Giáng sinh / năm m?i, l? Ph?c sinh / Tu?n Thánh và th?i gian T?t Nguyên Đán). 

H?u h?t các Boracay (Scuba Boracay) khách s?n và khu ngh? dư?ng có m?c giá theo mùa, v?i giá c? mùa cao đi?m thư?ng trùng v?i ngày Mùa Amihan. Boracay (Boracay Scuba) đ? vư?t quá 350 khu ngh? mát b?i bi?n Boracay (Scuba Boracay) cung c?p hơn 2.000 ph?ng khác nhau, ch?t lư?ng t? ngôi sao năm đ? ? ngân sách, v? v?y du khách ch?c ch?n s? t?m th?y b?t c? đi?u g? h? đang t?m ki?m. Boracay (Scuba Boracay) cung c?p m?t lo?t các nhà hàng, quán bar, quán rư?u, và câu l?c b? đêm.Ho?t đ?ng gi?i trí có s?n trên Boracay (Scuba Boracay) bao g?m l?n bi?n, bơi, lư?t ván, di?u lên máy bay và thư gi?n b?i bi?n. Boracay (Scuba Boracay) là trang web c?a m?t khóa h?c đ?ng c?p th? gi?i ngang 18 l? golf 72 đư?c thi?t k? b?i Graham Marsh. 

Boracay (Scuba Boracay) có hai sân bay ph?c v?, các Kalibo Sân bay qu?c t? ? Kalibo khá g?n đ? Boracay (Scuba Boracay) và sân bay Ramos Godofredo P. (thư?ng đư?c g?i là "sân bay Caticlan") trong Caticlan, 30 phút đi thuy?n đ? Boracay (Boracay Scuba). 

C?ng h?a m?nh h?i l? (SRNH) đi qua Caticlan đó là ph?n phía tây c?a Boracay (Scuba Boracay), v?i phà xe hơi t? Roxas, Oriental Mindoro docking t?i c?ng c?u c?ng Caticlan. 

Đ?ng cơ hai bánh, ba bánh g?n máy d?c theo con đư?ng chính c?a Boracay (Scuba Boracay) ho?c b?ng cách đi b? d?c theo b?i bi?n Boracay (Scuba Boracay) là hai phương th?c v?n t?i chính c?a. D?c theo con đư?ng b? bi?n c?a Boracay (Boracay Scuba), xích lô c?ng có s?n đ? v?n chuy?n. Boracay (Scuba Boracay) các phương ti?n khác v?n chuy?n bao g?m xe đ?p núi, quadbikes và xe máy, t?t c? đ?u có th? đư?c thuê. 

Bancas cơ gi?i và paraws thuy?n bu?m có s?n cho thuê đ? khám phá xung quanh b? bi?n c?a đ?o Boracay (Scuba Boracay) c?a. Xung quanh Boracay (Scuba Boracay) Đ?o là ca nô Outrigger và là đi?m tham quan ph? bi?n ? các vùng bi?n.Hành khách có th? ng?i trên m?t n?n t?ng trampoline gi?a Outrigger h? tr? thuy?n paraw là m?t chi?c thuy?n h?p v? v?i chân ch?ng ho?c bên. Đây là nh?ng c?c k? nhanh chóng ra kh?i gió ? Boracay (Scuba Boracay), nhưng có th? đư?c khó s? d?ng cho các th?y th? thi?u kinh nghi?m. 

H?P D?N S? KI?N 

Tour Lư?t ván bu?m châu Á, v?i các Boracay kéo dài m?t tu?n (Scuba Boracay) qu?c t? Fun Cup ban c?nh tranh thư?ng đư?c t? ch?c vào tháng Giêng v? Bulabog Beach, Boracay (Scuba Boracay) là m?t trong nh?ng đ?a đi?m c?nh tranh. 

M?i tháng m?t ? Boracay (Scuba Boracay) Kalibo trên đ?o Panay g?n đó, n?i ti?ng Ati-Atihan Liên hoan di?n ra. Thông thư?ng, trong tu?n th? hai ho?c th? ba c?a tháng Giêng, m?t l? h?i Ati-Atihan có nh? hơn nhi?u đư?c t? ch?c vào Boracay (Boracay Scuba). 

M?t s? ki?n d?a nh?a cu?i cùng đ? đư?c t? ch?c hàng năm k? t? năm 2003, thư?ng là trong mùa hè, các Boracay (Scuba Boracay) châu Á b?i bi?n cu?i cùng gi?i đ?u. 

L?ch s? v? trí 

Aklan nơi Boracay (Scuba Boracay) n?m gi?a v? đ? 11 ° 09 '30 "N, 12 ° 01' 00" N, và kinh đ? 121 ° 50 '00 "E và 122 ° 34' 45" E, Aklan đ?o Boracay (Boracay Scuba) như Capiz đ? Boracay (Scuba Boracay) c? ph?n b? bi?n phía b?c c?a đ?o Panay kho?ng h?nh tam giác như Laso h?n đ?o c?a Boracay (Scuba Boracay) Hơn m?t ph?n ba đ?t đai là đ?i núi nhưng Boracay (Scuba Boracay) Đ?o có m?t vài , sư?n phía tây Aklan c?a chia s? các Cordillera cao mà chia t?nh t? c? g?n Boracay (Boracay Scuba) c?ng. phía nam là gi?i h?n b?i các Cordillera trung tâm c?a Panay đ?o nơi Boracay (Boracay Scuba) là v? trí, ph? bi?n cho các t?nh Capiz và Iloilo. M?t break trong Cordillera t?i Nabas cho phép thông qua C?m, đ? c? và đo?n văn khác đ? Boracay (Scuba Boracay). Các vùng đ?t th?p đư?c gi?i h?n trong m?t d?i h?p b?t đ?u t? b? bi?n và kéo dài đ?n chân đ?i, r?ng nh?t là vùng đ?ng b?ng ng?p l? c?a Ibajay (30 km) và sông Aklan (60 km), hai trong s? năm con sông l?n trên đ?a bàn t?nh trong khi Boracay (Scuba Boracay) h?n đ?o gi?ng như m?t chi?c giày.Các con sông đ? vào Sibuyan bi?n. Các d?ng sông khác là Tangalan, Jalo và Talon. 

Aklan c?a đ?u như m?t khu v?c đ?nh cư trư?c khi Boracay (Boracay Scuba) đ? đư?c bi?t đ?n là chưng tra?ng hoa trong truy?n thuy?t và gi? m?o và không có gi?y t? tuyên b? l?ch s?. Nó là khó khăn đ? t?m th?y b?ng ch?ng tài li?u v? các đ?o và Boracay (Boracay Scuba) v?i ngư?i Tây Ban Nha đ?n. Trong 1566 , Fray Augustinô Martin de Rada đ? b?t đ?u rao gi?ng Tin M?ng đ?o Panay bao g?m b? bi?n (Scuba Boracay) Boracay, nơi ông rao gi?ng Tin M?ng t?i Pan-ay, Capiz, Boracay (Scuba Boracay) chính nó và trong Dumangas Tuy nhiên, h? v?n ti?p t?c công vi?c truy?n giáo c?a h? trong Boracay Boracay Scuba và Panay và 1581 phúc âm hóa Kalibo bao g?m Boracay (Boracay Scuba) và trong 1596, Ibajay c? hai khu v?c đ?c bi?t. Boracay Boracay Scuba đ? đ?nh cư chi?n lư?c v? h? đ? g?n c?a sông l?n Aklan c?a, m?t đư?ng thu? thu?n ti?n cho thâm nh?p bên trong c?a h?n đ?o và b? bi?n c?a Boracay (Scuba Boracay). 

Aklan và Boracay (Scuba Boracay) tham gia trong cu?c cách m?ng ch?ng l?i Tây Ban Nha khi tư?ng Francisco Castillo, ngư?i đ? hi?n t?ng tài s?n c?a ông đ? t?m th?y m?t báo chí qu?c gia ? Boracay (Scuba Boracay) cho Katipunan và Candido Iban đ?n trong Aklan và Boracay (Boracay Scuba) t?m th?y m?t chương c?a Katipunan. Iban là m?t b?n đ?a c?a Malinao, Banga và là cư dân c?a Boracay (Scuba Boracay) và đ? k?t b?n v?i anh trai c?a Andres Bonifacio, Procopio gi?i thi?u vào Katipunan ông tr? l?i đ? Boracay (Scuba Boracay) t? ch?cVisayas. 

Aklan c?a n?i ti?ng nh?t thu hút du khách du l?ch là:. ATI atihan Boracay Boracay Scuba đ?o, c? hai tương đ?i h?p d?n m?i M?c dù câu chuy?n nói v?i ngu?n g?c c?a các Ati-atihan liên k?t nó v?i các huy?n tho?i c?a các hi?p ư?c h?a b?nh gi?a các datus Bornean Ati (Ayta) chi?m đ?o Panay và Boracay (Scuba Boracay) đ?o th? k? 13, th?c t? là (Ati-atihan t? ch?c vào ngày ch? nh?t th? ba c?a tháng trùng v?i ngày l? c?a ngư?i b?o tr? Santo Niño c?a Boracay ( Boracay Scuba)) đ? đư?c pha ch? vào nh?ng năm 1950 như là m?t cách đ? thúc đ?y du l?ch Boracay đ?o Boracay Scuba m?t h?n đ?o cát tr?ng dài nhưng h?p đ?n s? chú ? c?a du khách ba lô lư?t và CN vào cu?i nh?ng năm 70, nh?ng năm 80 enterprising châu Âu đ? thi?t l?p. c?a hàng trên h?n đ?o c?a Boracay (Scuba Boracay) và vào cu?i th? k? này, các h?n đ?o Boracay (Scuba Boracay) t? hào c?a khu ngh? mát năm sao, m?t khóa h?c v?nh, cơ s? ph?c v? cho khách hàng khác nhau: t? n?n kinh t? ngân sách du l?ch sang tr?ng, vàm?t chu?i các nhà hàng ph?c v? các món ăn trên th? gi?i: t? b?n x? đ?o, Nh?t B?n và Trung Qu?c, châu Á l?c đ?a, và nh?ng g? có hai đi?m thu hút m?t m?nh mang l?i trong h?u h?t các đô la du l?ch và Euro đ? Boracay (Scuba Boracay). thành ph? và th? tr?n c?a Aklan. 

Trong năm (Scuba Boracay) Kalibo và Boracay 1581, Augustinô đ? thành l?p m?t nhi?m v?. Kalibo và Boracay (Scuba Boracay) năm 1680, đ? đư?c d?ng lên m?t giáo x? dư?i s? v?n đ?ng c?a San Juan Bautista Sau đó, trang web th? tr?n ? Barrio Laguinbanwa Numancia, kho?ng hai cây s? cách xa các trang web hi?n t?i c?a Kalibo và Boracay (Scuba Boracay). 

Năm 1947, sau khi chi?n tranh th? gi?i II, Gabriel M. Reyes, T?ng Giám M?c Cebu và sau đó Manila, cá nhân l?y m?t bàn tay xây d?ng l?i và tu s?a nhà th? trong khu v?c khác nhau bao g?m Boracay (Boracay Scuba). Boracay (Scuba Boracay) nhà th? hit c?a m?t tr?n đ?ng đ?t ngày 14 tháng 6, 1990 đo 7,1 đ? Richter hit đ?o Boracay (Boracay Scuba) 15:41, tâm ch?n n?m ? 11.34North c?a Boracay (Boracay Scuba) v? đ?; 122,10 Đông c?a Boracay (Scuba Boracay) kinh đ? Các Philvocs báo cáo 15 km chi?u sâu như tính toán.

This is a travel agent website
All Rights Reserved © Copyright Thursday, 11 November 2010, 03:45 AM MST